Regulamin

Regulamin serwisu

 1. Definicje
  • Administrator – oznacza
   Tomasz Obrochta „Loster”
   Przedsiębiorca: Tomasz Obrochta
   NIP: 7342556661, REGON: 491864622
   działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.
  • Regulamin – niniejszy dokument. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
  • Serwis – zbiór wzajemnie powiązanych stron www dostępnych pod adresem www loster.w02.pl za pośrednictwem której świadczone są usługi.
  • Użytkownik Zarejestrowany – to osoba fizyczna o częściowej (powyżej 13 lat) lub osoba fizyczna pełnej zdolności do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin.
  • Użytkownik Niezarejestrowany – to osoba fizyczna o częściowej (powyżej 13 lat) lub osoba fizyczna pełnej zdolności do czynności prawnych, która w trakcie procedury składania zamówienia zaakceptowała Regulamin.
  • Identyfikator – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania Konta w Serwisie.
  • Konto Użytkownika – konto określone unikalnym identyfikatorem (Identyfikatorem) i hasłem służące do skorzystania z Serwisu oraz mechanizm wraz z obszarem pamięci, będący udostępnionym miejscem w zasobach systemu teleinformatycznego ADMINISTRATORA.
  • Baza Kont Użytkowników- zbiór danych osobowych podanych przez Użytkowników podczas rejestracji na stronach Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez ADMINISTRATORA jako Administratora Danych Osobowych na potrzeby świadczenia usług Serwisu.
  • Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a ADMINISTRATOREM na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania przez Użytkownika z Usług na warunkach określonych w Regulaminie.
  • Usługa – pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422.) obejmujący hosting tj. udostępnienie zasobów pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej ADMINISTRATORA podłączonej do światowych zasobów w Internecie, wraz z mechanizmem Konta Użytkownika.
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) ustawy z dnia 24.04.1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.).
 2. Postanowienia ogólne
  • Przedmiotem działalności Serwisu jest świadczenie usług elektronicznych w tym sprzedaż towarów za pośrednicwtem Serwisu.
  1. Usługę świadczy
   Tomasz Obrochta „Loster”
   Przedsiębiorca: Tomasz Obrochta
   NIP: 7342556661, REGON: 491864622
   działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.
  2. Kontakt z Administratorem: tel.: +48 887 519 098, loster@vp.pl, biuro@loster.w02.pl
  3. Usługa polega na zapewnieniu bezpłatnego dostępu do panelu użytkownika umożliwiającego zarządzanie informacjami dotyczącymi zakupowanych towarów.
  4. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony licząc od daty rejestracji, reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia usługi można składać na piśmie lub mailowo na warunkach opisanych w Regulaminie
  5. Usługodawca nie udziela gwarancji w zakresie dostępności Serwisu
  6. Z funkcjonalności Serwisu można korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego o następujących minimalnych wymaganiach sprzętowych:
   Urządzenie końcowe typu komputer desktop, laptop, smarfon, tablet wyposażone:
   • Mysz lub inny manipulator + klawiatura
   • Karta sieciowa/modem: umożliwiajaća dostęp do sieci Internet z prędkościa 512kb/s

   Minimalne wymagania oprogramowania:

   1. System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne:
   2. Android, iOS, SymbianOS, Windows Mobile
   3. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
   4. Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
   5. Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
  7. Z chwilą dokonania rejestracji i akceptacji Regulaminu osoba uzyskuje status Użytkownika Zarejestrowanego
  8. Do Użytkowników wskazanych o ile w Regulaminie mowa o Użytkownikach, zapisy Regulaminu mają do nich zastosowanie.
  9. Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet towarów (części zamiennych oraz innych towarów oferowanych do sprzedaży detalicznej) stanowiących ofertę Serwisu.
  10. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu.
  11. ADMINISTRATOR zastrzega sobie również prawo do publikacji rankingów sprzedaży i popularności Towarów.
  12. Liczba oferowanych towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na takie towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Użytkowników, aż do wyczerpania zapasów.
  13. Informacje podane w Serwisie (w szczególności dotyczące cen towarów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
  14. Wszystkie podane na stronie www Serwisu ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  15. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu lub strony przez Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy ADMINISTRATORA.
 3. Odstąpienie, wypowiedzenie umowy
  • Zawarcie Umowy następuje z chwilą zarejestrowania się w Serwisie i akceptacji Regulaminu, zgodnie z treścią rozdziału II ustęp 8 i 9 Regulaminu
  1. Umowa o świadczenie usług Serwisu zawarta pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Serwisem może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
  2. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania umowy następuje poprzez usunięcie Konta.
  3. Niezależnie od powyższego uprawnienia Użytkownikowi Zarejestrowanemu będącemu Konsumentem przysługuje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30.05.204 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług Serwisu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba, że Użytkownik wyraził zgodę na świadczenie usługi w okresie trwania uprawnienia do odstąpienia od Umowy, co jest równoznaczne z utrata prawa odo odstąpienia od takiej umowy.
  4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na podany wyżej adres email – lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem tutaj. Skorzystanie z tego wzoru nie jest jednak obowiązkowe.
  5. Prawo rozwiązania Umowy przysługuje Użytkownikowi Zarejestrowanemu m.in. w przypadkach określonych w Regulaminie.
  6. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli na adres mailowy Serwisu:
   1. w przypadku cesji praw i zobowiązań ADMINISTRATORA (rozdział XI ustęp 2 Regulaminu),
   2. w przypadku złożenia oświadczenia woli o skorzystaniu z tego prawa w ciągu 14 (czternastu) dni od daty prezentacji nowej treści Regulaminu lub jego zmiany w Serwisie, jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień nowego Regulaminu bądź jego zmian,
   3. w każdym czasie, bez podania przyczyny.
  7. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w każdym czasie, w przypadku zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego modyfikacji po opublikowaniu stosownej informacji w Serwisie.
  8. W przypadku stwierdzenia przez ADMINISTRATORA upływu terminów,oraz w przypadku zaistnienia okoliczności, które zdaniem ADMINISTRATOR uzasadniają wypowiedzenie (ust. 8), ADMINISTRATOR prześle na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji, oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy przez ADMINISTRATORA. Umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku, Konto Użytkownika zostanie niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy.
  9. ADMINISTRATOR ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez zablokowanie i usunięcie Konta Użytkownika z powodów określonych w rozdziale IX (Zablokowanie Konta Użytkownika) Regulaminu.
 4. Rejestracja
  • Warunkiem korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu jest rejestracja Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu na zasadach określonych poniżej.
  1. Rejestracja w Serwisie nie jest konieczna dla złożenia zamówienia na towar.
  2. W ramach rejestracji Użytkownik podaje m.in. swój adres e-mail, Identyfikator oraz hasło. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i hasło mają charakter poufny.
  3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uruchomienia Usługi i jej świadczenia przez okres trwania Umowy, konieczne jest podanie przez Użytkownika danych o charakterze danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest ADMINISTRATOR, która dane osobowe przetwarzać będzie tylko i wyłącznie w zakresie świadczenia Usługi oraz realizacji umów sprzedaży towarów zgodnie z zamówieniem Użytkownika, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę, o której mowa w ust. 11 poniżej.
  4. ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe Użytkownika we wskazanym poniżej zakresie:
   1. zawarcia Umowy z Użytkownikiem,
   2. ukształtowania treści Umowy,
   3. zmiany lub rozwiązania Umowy oraz prawidłowej realizacji Usługi,
   4. realizacji umów sprzedaży towarów, doręczenia, rozliczenia i obsługi procesu reklamacji,
   5. w celu prowadzenia Serwisu.
  5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont Użytkowników.
  6. Użytkownik proszony jest aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych osobowych.
  7. Dokonując rejestracji Użytkownik jest proszony wskazać następujące dane osobowe:
   1. W przypadku rejestracji jako Użytkownik Zarejestrowany:
    • Imię,
    • nazwisko,
    • adres,
    • kod pocztowy,
    • miasto,
    • kraj,
    • nr. telefonu,
    • adres mailowy
    • nr NIP i firmę przedsiębiorstwa w przypadku, gdy zamówiony towar zakupuje osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna lub osoba prawna w rozumieniu przepisów prawa polskiego.
   2. W przypadku złożenia zamówienia na towar przez Użytkownika niezarejestrowanego użytkownik jest proszony podać:
    • Imię,
    • nazwisko,
    • adres dostawy,
    • kod pocztowy dostawy,
    • miasto dostawy,
    • kraj dostawy,
    • nr. telefonu,
    • adres mailowy,
    • datę urodzenia,
    • nr NIP i firmę przedsiębiorstwa w przypadku, gdy zamówiony towar zakupuje osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna lub osoba prawna w rozumieniu przepisów prawa polskiego.
  8. Użytkownik akceptując Refulamin oświadcza, że:
   1. dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
   2. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
  9. Użytkownik Serwisu samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się z siecią Internet i korzystania Serwisu.
  10. Użytkownik w trakcie procedury rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od ADMINISTRATORA na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204). Podanie danych osobowych przez użytkownika nie jest obowiązkowe, jednak jest konieczne dla realizacji umowy sprzedaży zawartej poprzez złożenie zamówienie na towary w Serwisie.
  • W takim przypadku, ADMINISTRATOR będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w związku ze świadczeniem Usługi a także zgodnie z dyspozycją wyrażonej przez Użytkownika zgody.
 5. Sprzedaż towarów
  • Sprzedaż towarów poprzez Serwis następuje zgodnie z Regulaminem.
  1. Ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki, które są dostępne w zakładce „sposób wysyłki”. Ceny zawarte w tej zakładce stanowią integralną część Regulaminu.
  2. Wszystkie produkty oferowane przez Serwis są nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.
  3. Kolor lub odcień towarów, może nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach z uwagi na rodzaj urządzenia końcowego z jakiego korzysta Użytkownik (kodowanie kolorów).
  4. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie Serwisu z chwilą kliknięcia w przycisk „potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
  5. Zamówienia przez Serwis można składać 24 godziny na dobę przez cały rok z zastrzeżeniem przerw technicznych i awarii.
  6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty , niedziele oraz oficjalne Święta Państwowe, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
  7. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie przez kupującego adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail).
  8. W przypadku otrzymania niepełnych, nieprawdziwych lub niezrozumiałych informacji Administrator podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, zamówienie nie będzie zrealizowane.
  9. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje na podane konto e-mail automatycznie generowany przez Serwis list elektroniczny z potwierdzeniem warunków zamówienia.
  10. Zamówione towary są dostarczane do Użytkownika za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej wedle wyboru Użytkownika. Przy dostawie towarów przez firmę kurierską, zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy zarówno przesyłka, jak i towary w niej zawarte, nie posiadają uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są nienaruszone, zgodne z zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem, uzytkownik proszony jest o spisanie protokoły szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do ADMINISTRATORA.
  11. Czas dostawy zależy od wybranej formy dostawy i jest wskazany na stronach Serwisu.
  12. Zamówienie na towary o różnych czasach wysyłki realizowane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
  13. Termin otrzymania przesyłki oznacza czas realizacji zamówienia oraz przewidywany czas dostawy.
  14. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski są wskazane w zakładce „sposób wysyłki”.
  15. Jeśli w zamówieniu znajdą się towary niedostępne do wysyłki, ADMINISTRATOR niezwłocznie poinformuje o tym zamawiającego mailowo lub telefoniczne. zamawiający będący Konsumentem, ma wówczas prawo do rezygnacji z całości zamówienia, bądź rezygnacji z towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, bądź do realizacji zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego zowaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.
  16. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:
   • Zwykły przelew bankowy
   • Przesyłka za pobraniem
  17. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Użytkownik nie musi podawać przyczyn odstąpienia. Odstąpienie winno nastąpić przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy przesłać na adres: Administratora. Druk oświadczenia wraz z pouczeniem można pobrać Tutaj. Dla dochowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli użytkownik zapłacił przelewem, to zwrot nastąpi na rachunek, z którego dokonano przelewu. Jeżeli zapłacił przy odbiorze produktu, to zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu ,o ile Konsument wskazał numer rachunku bankowego. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Administratorowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  18. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a użytkownik jest wolny od wszelkich zobowiązań. Świadczenia użytkownika oraz Administratora podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot winien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  19. Koszty przesłania produktu do użytkownika są zwracane przez Administratora w wysokości najtańszego sposobu dostawy dostępnego w Serwisie;
  20. Koszty przesłania (zwrotu) produktu w związku z odstąpieniem przez użytkownika umowy do Administratora ponosi natomiast użytkownik. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.
  21. Administrator jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Jeżeli nabywcą towaru nie jest Konsument, odpowiedzialność ADMINISTRATORA z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
  22. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
   1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel
   2. w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
   3. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym
   4. przedstawiając próbkę lub wzór;
   5. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu
   6. umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
   7. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
  23. Administrator nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, poza informacjami zawartymi na stronach Serwisu, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
  24. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon fiskalny, a na życzenie zamawiającego faktura VAT. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego zamówienia i zawartej umowy sprzedaży.
  25. W razie nie uznania reklamacji przez ADMINISTRATORA, zamawiający będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. zamawiający może zwrócić się o interwencję do neutralnej strony: Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, czy też do Państwowej Inspekcji Handlowej o przeprowadzenia mediacji mającej na celu zakończenie sporu Konsumenta z Administratorem, bądź też poprzez zapis do Polubownego Sądu Konsumenckiego funkcjonującego przy Państwowej Inspekcji Handlowej. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy rzecznika, sądu polubownego, czy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych tych urzędów oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  26. Sprzedawca informuje, że nie wyraża zgody na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823)
 6. Płatności
  • Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 7. Ograniczenia techniczne i merytoryczne
  • ADMINISTRATOR nie odpowiada za niezależne od niego opóźnienia w działaniu Serwisu leżące po stronie operatorów komunikacyjnych.
  1. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do:
   1. okresowego wyłączenia dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
   2. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu,
   3. zmiany parametrów Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,
   4. zakończenia świadczenia Usług, w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji ze stosownym wyprzedzeniem,
   5. do odstąpienia od egzekowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie Regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie.
 8. Obowiązki i uprawnienia użytkownika
  • Każdy Użytkownik ma prawo korzystania z całości lub poszczególnych funkcjonalności Serwisu. 1.i.1.1.1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. informowania ADMINISTRATORA o zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutecznego doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane,
  2. przestrzegania Regulaminu,
  3. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 9. Postępowanie reklamacyjne
  • Reklamacja zgłaszana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana ADMINISTRATOROWI w formie mailowej lub pisemnej na adres siedziby ADMINISTRATORA.
  1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w związku nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży Towaru m.in. w przypadku:
   1. wady fizycznej towaru,
   2. wady powstałej w wyniku dostawy,
   3. gdy produkt jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu.
  2. ADMINISTRATOR obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, przesyłając w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza usunąć wskazane w reklamacji naruszenia lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz ADMINISTRATORA przez podmioty, za które ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności, ADMINISTRATOR przesyła Użytkownikowi zgłaszającemu reklamację w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 10. Zablokowanie konta użytkownika
  • ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy i zablokowania Konta Użytkownika, który:
  1. naruszy postanowienia Regulaminu,
   1. używa Identyfikatora tożsamego z wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami,
   2. kieruje groźby karalne, narusza dobra osobiste lub też w inny sposób łamie prawo przy użyciu Serwisu lub w Serwisie.
 11. Poufność
  • Dane osobowe Użytkowników oraz dane dotyczące płatności będą przekazywane osobie trzeciej (np. bankom, centrom rozliczeniowym) tylko w celu związanym z realizacją przeprowadzanej transakcji lub też w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.
  1. ADMINISTRATOR może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez ADMINISTRATOR, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od ADMINISTRATOR lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.
 12. Postanowienia końcowe
  • ADMINISTRATOR dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
  1. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu osobie trzeciej. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.
  2. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem o podjęciu takiej decyzji.
  3. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie z ważnych przyczyn a to jest:
   1. zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną;
   2. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną;
   3. zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług; w takim przypadku każdy Użytkownik Zarejestrowany zostanie powiadomiony za jednomiesięcznym wyprzedzeniem o zmianie Regulaminu niezwłocznie za pośrednictwem wiadomości e-mail albo poprzez publikację informacji w Serwisie.
  4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy prawa polskiego.
  5. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres:loster@vp.pl lub zgłaszać listownie na adres: Loster Żabiec 94 28-133 Pacanów
  6. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.
 13. Polityka prywatności i polityka cookies

FAQ

FAQ

Zamówienia/Wysyłka/Reklamacje

Czy aby dokonać zakupu muszę się rejestrować w sklepie?

Aby dokonać zakupu w naszym sklepie, nie musisz się rejestrować. Dane potrzebne do realizacji zamówienia podasz przy finalizowaniu zakupu.

Jak mogę zapłacić za zakupiony towar?

W naszym sklepie oferujemy różne formy zapłaty za złożone zamówienie: tradycyjny przelew bankowy (można go zrealizować poprzez wpłatę na poczcie, w banku lub jako przelew elektroniczny z banku internetowego), tzw. szybki przelew internetowy wykonywany za pośrednictwem serwisu „Przelewy24” – jest to wygodna forma dokonywania przelewu, bo nie ma potrzeby ręcznego wypełniana formularza w swoim banku; ta forma płatności obejmuje również płatności kartami kredytowymi, płatność gotówką przy odbiorze przesyłki pobraniowej, dostarczonej przez doręczyciela.

Jak długo trwa realizacja zamówienia?

Zamówienia realizujemy w ciągu 1-3 dni od momentu zaksięgowania wpłaty. Staramy się, aby trwało to tak krótko, jak to możliwe. Zwykle przesyłki nadajemy w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zapłaty. Wysyłka realizowana jest zgodnie z kolejnością zamówień.

Czy towar jest dostępny od ręki?

Tak, towar jest dostępny od ręki. Jedynie w przypadku produktów o niestandardowych wymiarach, terminy ustalamy indywidualnie i informujemy o nich zamawiającego.

Czy sklep realizuje wysyłkę za granicę?

Jeśli mieszkasz za granicą i chciałbyś kupić oferowany przez nas produkt, to skontaktuj się z obsługą sklepu za pośrednictwem maila: loster@vp.pl. Wszystkie szczegóły ustalimy indywidualnie.

Czy wystawiacie fakturę VAT?

Tak, wystarczy że przy składaniu zamówienia poprosisz o fakturę i podasz dane niezbędne do jej wystawienia.

Za pośrednictwem jakiej firmy przewozowej wysyłacie zamówienia?

Przesyłki dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej.

Co zrobić, jeśli otrzymałem wadliwy towar?

Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy konsument ma prawo do reklamacji wadliwego towaru. Szczegółowe informacje na temat procedury reklamacji znajdziesz na stronie. Możesz też pobrać formularz reklamacyjny

Szyby motocyklowe

Jak dobrać szybę do motocykla?

Szybę motocyklową dobieramy według marki, modelu i rocznika motocykla (jeśli posiada seryjnie szybę). Modele szyb do motocykli możemy podzielić na trzy typy: szyby turystyczne: znacznie wyższe od standardowych i wyprofilowane ku górze, aby zapewnić maksymalną ochronę kierowcy w pozycji wyprostowanej (wygodnej, turystycznej); szyby typu racing: z charakterystycznym przetłoczeniem – „garbem”, to typ zapewniający ochronę w pozycji sportowej; szyby typu naked: przeznaczone do motocykli, które seryjnie nie posiadają owiewek. Należy także pamiętać, by oprócz wygody i bezpieczeństwa kierowcy, zadbać o estetyczny wygląd motocykla czy odpowiedni dobór koloru szyby, tak aby nie sprawiła, że motocykl będzie wyglądał gorzej niż przed wymianą.

Jaką wysokość powinna mieć szyba?

Szyba zawsze powinna zapewniać odpowiednią ochronę kierowcy i pasażera. Poza tym równie istotne jest bezpieczeństwo. Kierowca powinien mieć zapewnioną wygodną obserwację sytuacji na drodze. Odpowiednia szyba powinna być zawsze udogodnieniem, nigdy przeszkodą. Przy wyborze szyby należy także pamiętać o tym, by jej końcowa linia nie znajdowała się na wysokości wzroku kierowcy.

Kiedy korzystać z deflektora motocyklowego?

Z deflektora warto korzystać w momencie, gdy sama szyba nie wystarcza do ochrony kierowcy i pasażera. Podczas jazdy przy wyższych prędkościach, zazwyczaj powyżej 90 km/h pojawia się dodatkowy dyskomfort w postaci np. uciążliwych turbulencji kasku czy hałasu. Zamontowanie deflektora pozwala na zniwelowanie lub znaczne ograniczenie wpływu tego typu zjawisk. Deflektor jest świetnym rozwiązaniem, gdy wybieramy się motocyklem w dłuższe trasy, ponieważ znacznie zwiększa komfort jazdy i ogranicza wpływ czynników zewnętrznych. Można go zamontować bez wykonywania otworów w szybie i w dowolnym momencie zdemontować (za pomocą jednego kluczyka imbusowego). Deflektory sprawdzają się zarówno w motocyklach sportowych, jak i turystycznych. Montuje się je w także w motocyklach typu chopper, jeśli szyba jest zbyt niska. Loster posiada obecnie największy wybór deflektorów na polskim rynku, jesteśmy w stanie dopasować deflektor do praktycznie każdego rodzaju szyby.

Kiedy zdecydować się na montaż szyby motocyklowej?

Niektóre modele motocykli nie posiadają szyb (owiewek) – są to motocykle typu naked. Nie ma też obowiązku montowania do nich szyb. Jednak każdy motocyklista wie, że w dłuższych trasach hałas i pęd powietrza staje się tak uciążliwy, że jazda motocyklem nie jest już przyjemnością. Warto wtedy zastanowić się nad montażem szyby. W modelach typu naked, można rozważyć montaż szyby uniwersalnej, montowanej do lampy lub kierownicy.

Niska czy wysoka szyba motocyklowa – jaką wybrać?

Niska, seryjna szyba nie jest w stanie zapewnić motocykliście odpowiedniej ochrony przed naporem powietrza i uporczywym hałasem. Niskie, seryjne szyby mają na celu zapewnić jedynie odpowiednie osiągi motocykla, niskie spalanie i ciekawy wygląd. Istnieją dwa typy motocyklistów – jedni stawiają na estetykę maszyny, decydując się na niską szybę w odpowiednim kolorze, dla innych ważniejszy jest maksymalny komfort podróżowania i Ci stawiają zazwyczaj na wysoką szybę, często w połączeniu z deflektorem. Wszystkie nasze szyby motocyklowe są projektowane tak, aby zapewnić maksymalną ochronę i komfort podróżowania, jednocześnie zachowując nowoczesny i oryginalny design pasujący do motocykla. Wybór szyby zależy zawsze od motocyklisty – od jego warunków fizycznych, ale i oczekiwań, które jako producent szyb motocyklowych staramy się spełnić.

Jakie warunki powinna spełnić szyba motocyklowa?

Przede wszystkim powinna zapewniać bezpieczeństwo – szyba motocyklowa powinna chronić kierowcę przed naporem powietrza. Powinna także niwelować szumy i nadmierny hałas w kasku. Szyba musi również zapewniać dobrą widoczność. Każda szyba motocyklowa powinna współgrać z wyglądem motocykla i być atrakcyjnym dodatkiem do ogólnego designu maszyny.

Z jakiego materiału są wykonane szyby motocyklowe?

Szyby motocyklowe zrobione są z PMMA – poli(metakrylan metylu). Jest to tworzywo sztuczne ze specjalnym przeznaczeniem do tworzenia szyb motocyklowych.

Czym można myć szybę motocyklową?

Jeśli szyba jest mocno zabrudzona owadami lub błotem, to należy zmoczyć ją kilkakrotnie zimną woda. Po namoczeniu można przystąpić do czyszczenia. Do tej czynności należy wybrać ściereczki z mikrofibry – są one delikatne i nie pozostawiają żadnych smug ani zarysowań. Nie zalecamy stosowania środków chemicznych, ponieważ nie można przewidzieć reakcji na dany środek. Należy również pamiętać, że niewłaściwa pielęgnacja szyby może spowodować jej zarysowania.

Czy można polerować szyby motocyklowe?

Nie zalecamy polerowania naszych produktów.

Czy mogę wykonać w szybie dodatkowe otwory, np. do montażu deflektora?

Wykonanie dodatkowych modyfikacji na własną rękę jest jednoznaczne z utratą gwarancji.

Czy wykonujecie szyby na indywidualne zamówienie?

Tak, wszystkie informacje znajdziesz w zakładce Szyby na wymiar

Czy zestaw montażowy (kit) wliczony jest w cenę szyby?

Tak, wszystkie ceny w sklepie zawierają cenę zestawu montażowego.

Czy muszę dokupić nowe śruby do montażu szyby?

Nie, jeśli obecne są w dobrym stanie.

Legal Notice

Legal

Credits

Concept and production:

This Web site was created using PrestaShop™ open-source software.

Realizacja zamówień

Czas realizacji/wysyłka

Każde złożone zamówienie jest traktowane bardzo poważnie i z pełnym profesjonalizmem podchodzimy do jego realizacji. Dokładamy wszelkich starań, aby system składania zmówień był dopracowany i jeszcze przed wstępnym zakupem informował Klienta o czasie dostarczenia przesyłki. W sklepie, a dokładnie na karcie każdego produktu jest zamieszczona informacja o aktualnym stanie dostępności wybranego towaru oraz podana dokładna lokalizacja naszego sklepu, w którym on się znajduje. Dzięki temu rozwiązaniu, można w łatwy sposób określić, dostępność wybranego produktu i przejść do sklepu, wiedząc, że wybrany towar będzie dostępny od ręki, lub w przypadku wysyłki, że czas realizacji zamówienia będzie skrócony do minimum.

Każde realizowane przez sprzedającego zamówienie wysyłane jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Koszt przesyłki jest obliczany dla każdego zamówienia w koszyku po wybraniu odpowiedniej opcji dostawy.

LOSTER bierze pełną odpowiedzialność za wysyłkę realizowaną z ubezpieczeniem. Koszt wysyłki ponosi kupujący.

Orientacyjny czas realizacji zamówienia tj. otrzymania towaru przez kupującego wynosi od jednego do siedmiu dni roboczych.

Dostawa

DPD – przedpłata na konto

Czas dostawy: 24h
Koszt: 20 zł brutto – do 30 kg

Przesyłka Priorytetowa. Kurier wg wagi zamówienia (płatność przelewem na konto bankowe lub przelewy24

DPD – Wysyłka za pobraniem

Czas dostawy: 24h
Koszt: 25 zł brutto – do 30 kg

Przesyłka Priorytetowa Pobraniowa (płatność gotówką przy odbiorze). Kurier wg wagi zamówienia.

Formy zapłaty

Gotówka przy odbiorze osobistym

Przelewy zagraniczne PL 65 1140 2004 0000 3712 0598 1420

BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

Krajowy przelew bankowy (PLN). Konto: 72 1140 2004 0000 3102 7433 0344 Pobranie poczta polska lub kurier

O nas

Firma

Firma LOSTER - Producent szyb motocyklowych

Firma LOSTER zajmuje się projektowaniem i produkcją szyb motocyklowych od 2007 roku. Głównymi cechami wyróżniającymi markę LOSTER jest szeroka gama produktów wysokiej jakości za rozsądną cenę.

Misja firmy

Misja firmy LOSTER - Producent szyb motocyklowych

Misją firmy jest podnoszenie poczucia komfortu z codziennej jazdy motocyklem przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz tworzenie produktów, które zapewniają niepowtarzalny wygląd motocykla.

Materiały i produkcja

Materiały i produkcja LOSTER - Producent szyb motocyklowych

Wszystkie nasze szyby są produkowane od początku do końca w zakładzie firmy. Szyby wykonujemy z materiałów renomowanych zagranicznych producentów Plexiglas, Makrolon, Simona. Dlatego gwarantujemy ich wysoką jakość i solidność wykonania. Posiadamy własny zakład wyposażony w profesjonalne urządzenia wykorzystujące najnowszą technologię.

Stylistyka

Stylistyka LOSTER - Producent szyb motocyklowych

Dysponujemy własną pracownią projektową, w której powstają produkty seryjne oraz te na indywidualne zamówienie. Pracownia działa w oparciu o nowoczesne oprogramowanie inżynierskie oraz specjalistyczny sprzęt. Tworzymy własny styl produktów nadających wyjątkowy charakter każdemu motocyklowi.

Rozwój i technologia

Rozwój i technologia LOSTER - Producent szyb motocyklowych

Połączenie pasji, wiedzy, doświadczenia i nowoczesnych technologii pozwala nam na tworzenie unikatowych produktów i szybką realizację zamówień. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, dla której najważniejsze jest ciągłe doskonalenie oferowanych produktów oraz świadczonych usług.

Zwroty i reklamacja

Zwroty i reklamacje

 1. Formularz
 2. Znajdź adres
  • Na paragonie znajdziesz adres na który należy wysłać przesyłkę
 3. Zapakuj przesyłkę
  • Pudełko z towarem zapakuj ponownie do opakowania, w którym do Ciebie dotarło. Miejsce zamknięcia zaklej taśmą, aby przesyłka dotarła nieuszkodzona do punktu docelowego.
 4. Rozpatrzenie formularza
  • Po dotarciu do nas przesyłki, od razu rozpatrujemy formularz.
   1. W przypadku zwrotów przelewamy pieniądze na konto (jeżeli produkt nie nosi śladów montażu)
   2. W przypadku wymiany na inny kolor, model nadajemy paczkę z wymienionym produktem.
 5. Sprzedawca informuje, że nie wyraża zgody na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823)

Adres do reklamacji:

Żabiec 94, 28-133 Pacanów

Dla klientów

Tytuł Rozszerzenie Rozmiar
Ulotka Chopper MINI-R PDF 2.7 MB Pobierz plik
Wykaz produktów PDF 1 MB Pobierz plik
Formularz zwrotu PDF 1 MB Pobierz plik
Formularz reklamacyjny PDF 1 MB Pobierz plik

Kontakt

Napisz do nas

loster@vp.pl

887519098

Kontakt telefoniczny

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Informacje ogólne tel.: +48 887 519 098

Pytania techniczne tel.: +48 669 312 805

Numery kont bankowych

Przelewy krajowe 72 1140 2004 0000 3102 7433 0344
Przelewy zagraniczne
IBAN. PL 72 1140 2004 0000 3102 7433 0344

Znajdziesz Nas

Loster Żabiec 94 28-133 Pacanów

Koordynaty GPS: B=21.0790869 L=50.3533629

Motobazary

Kalendarium Motobazarów na rok 2018

Miasto Adres Numer stanowiska
Warszawa Bemowo ul. Powstańców Śląskich 127, na terenie Automobilklub Polska, 01-355 490-496
Łódź Stadion SKS „Start” Łódź, ul. Św. Teresy 56-58 387, 388, 389
Wrocław ul. Karmelkowa 29/41 Giełda Kwiatowa DCHRS, 52-437 B15, B16
Sosnowiec Expo Silesia ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 517, 518, 568, 567
Data Miesiąc Miejsce Obecność
4 Marzec Wrocław TAK
25 Marzec Sosnowiec TAK
14-15 Kwiecień Warszawa TAK
22 Kwiecień Wrocław TAK
12-13 Maj Łódź TAK
27 Maj Sosnowiec TAK
10 Czerwiec Wrocław TAK
30-1 Czerwiec-Lipiec Łódź TAK
23 Wrzesień Sosnowiec TAK
8-9 Wrzesień Łódź TAK
15-16 Wrzesień Warszawa TAK
30 Wrzesień Wrocław TAK

Wiecej informacji

Rodzaje szyb:

Rodzaje szyb można podzielić ze względu na aerodynamikę szyby co obrazuje poniższy rysunek.

Poniższe fotografie przedstawiają szybę tego samego modelu lecz o innej lini aerodynamiczneji.

przyklad2a.jpg